اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/26
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/11/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/11/20
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ????? ??? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????? ??? ????? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :