اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??? ?????? ? ?????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1382/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1382/6/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ??????? ??? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ??????-???? ???? ?????? ? ???????? ????
سمت های شغلی : ?????? ??????? ??? ???????
توضیحات :