اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ????? ?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/10/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/12
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/12
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ?????? ?????
سمت های شغلی : ????? ? ???????
توضیحات :