اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ???? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/01
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ??????? ????????? 1 ????????
سمت های شغلی : ???????? ???
توضیحات :