اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ???? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/26
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ????
سمت های شغلی : ???? ???? - ?????
توضیحات :