اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/08/18
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1376/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1378/7/1
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ?????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :