اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ??????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ?????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/04/09
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : ???????? ? ????????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ????? ? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ???? ????????- ????
توضیحات :