اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ??? ????? ????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ????? ?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/04/10
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/1/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ?????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??????? ???? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :