اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/26
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/5/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/5/1
استان محل اشتغال : ???????? ? ????????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????? ???? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????????
سمت های شغلی : 09308194228
توضیحات :