اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/05/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ??? ????? ? ????????? ???? ? ????? ????? ????? ?????????? ?? ???? ?? ?? ??
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ???????
سمت های شغلی :
توضیحات :