اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/27
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/1
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? -??????? ???? ???
سمت های شغلی : ?????
توضیحات :