اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/1
استان محل اشتغال : ?????? ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ????????????????? ?????????????? ????????????? ???? ??????????? ???? ???????
سمت های شغلی : ???? ???????
توضیحات :