اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? ??????-???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????????
سمت های شغلی : ???? ?????
توضیحات :