اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????? ?????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/12/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???? ??? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات : ?? ???? ????? ?? ?? ???? ?????? ???? ?? ??? ??????.