اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/01/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/7/6
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/7/6
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ??????? ??? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ? ???????
سمت های شغلی : ?????? ???? ????? ? ??? ????? ?????? ??????
توضیحات : ??????? ???? ??? ????? ???