اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/10/10
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/10/18
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/1/20
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ????? ????? ??? ?? ?? ??????? ? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ???? ?????? ? ???? ????? ????
سمت های شغلی : ???? ????? ? ???? ? ???? ? ????
توضیحات : ????? ?????? ?? ???? ?????? ??? ???? ? ???? ??? ????? ? ?????