اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/3/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???? ? ????????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ?????
سمت های شغلی : ??????? ???? ? ??????? ??? ?????
توضیحات :