اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????? ??? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1395/03/03
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1395/3/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1395/3/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????? ???????-????? ???????? ?...
نام سازمان یا محل اشتغال : ????????? ???????
سمت های شغلی : ?????? ??????
توضیحات : ?????? ?? ??? ????? safe-etabs-auto cad-???? ????? ????? ?? ??? ????? ?????(?????? ???????????????????????????????????? ????)