اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ?????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1375/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1375/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ???
عنوان شغل : ???? ????? ? ?????- ???? ????? ????? ? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ????? - ??????? ???? ????? ? ??????
سمت های شغلی : ????- ????? - ???? ???????
توضیحات :