اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ?????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/03/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1374/6/26
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1374/6/26
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :