اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1378/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????? ? ????? ????? ?? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ????? ????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :