اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? ??????-???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/1/1
استان محل اشتغال : ????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ? ??????
سمت های شغلی : ???????????? ??????.?? ??? ?????? ? ?????
توضیحات :