اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ????? ????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/08/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/8/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1372/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ???????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????? ???????? - ???? ?????
توضیحات :