اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1395/06/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1396/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ? ?????? ???????? ? ???????
سمت های شغلی : ??????? ???? ??? ??????? ?????
توضیحات :