اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/11/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/11/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ?????? ???? ? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ? ????? ?????? ????? ??????
سمت های شغلی : ??????? ?????? ???? ? ????? ?????
توضیحات : ????? ????? ?????? ????? ?????? ?????