اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/6/7
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/27
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ?????? ???? ???? (??????)
سمت های شغلی : ??????? ??? ????
توضیحات : ?? ?? ?? ??? ??? ??????? ?? ?? ????? ????? ? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??? ??? ????? ?? ????.