اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/02/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1376/10/26
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/2/22
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???????
سمت های شغلی : ?????? ????
توضیحات :