اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/8/19
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ????? ????
سمت های شغلی : ?????????
توضیحات :