اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات : ?????? ?? ????? ????? ????????? ?????? ????????. ????? ????? ??? ????? ?? ????? ????? ????.