اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ????? ?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/12/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/11/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ????? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ??? ??????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات :