اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/07/17
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1373/5/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ???
عنوان شغل : ???? ????? ??? ?????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ??? ????? / ??? ????? ??????
سمت های شغلی : ?????? ???? ?????? ???? ????? ???? / ????? ??????? ? ???? ????? ???
توضیحات :