اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/7/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/7/2
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ???
عنوان شغل : ???? ???? ????? ??? ???????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??????????? ????? (???)
سمت های شغلی : ???? ????
توضیحات : ????? ???? ??? ?? ??? ???? ????????? ??????? ??? ????? 91