اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ?????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/05/26
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/12/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/12/11
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ??????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :