اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1372/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ? ????? ??? ????
سمت های شغلی : ???? -???????
توضیحات :