اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد محمدي ملك آبادي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --زبان وادبيات فارسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1372/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نجف آباد
عنوان شغل : آمزگار
نام سازمان یا محل اشتغال : مديريت آموزش و پرورش نجف آباد
سمت های شغلی : مدير -آموزگار
توضیحات :