اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???? ???? ????? ??? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/02/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/2/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/2/20
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???????- ?? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ????? ???? ????? ??? ??????? ????? ????? ??? ?...
سمت های شغلی : ?????? ???????? ?????? ???? ?????? (????)
توضیحات : www.mh-mousavi.com