اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ??????? ???? ??? ????
سمت های شغلی :
توضیحات :