اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1368/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1368/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ????? ????? ??
سمت های شغلی : ????-??????? ????? ??????? ??????- ????
توضیحات : -