اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حسن اصلاني
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --زبان وادبيات فارسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1368/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1368/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : دبير
نام سازمان یا محل اشتغال : آموزش و پرورش ناحيه يك
سمت های شغلی : مدير-كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد- دبير
توضیحات : -