اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/03/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/2/13
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/3/19
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل : ??????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????? ??? ???? ?????
سمت های شغلی : ?????
توضیحات :