اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ? ????? ???? ??????-?????? ?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/11/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??
شهر محل اشتغال : ??
عنوان شغل : ???????? ????? -?????? ?? ?????? ???????? -????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات : ??????? ????? ???? ?????