اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : منوچهر محمدي زهرائي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --زبان وادبيات فارسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1360/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1360/12/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس طراحي و نظارت شبكه مخابرات
نام سازمان یا محل اشتغال : مخابرات
سمت های شغلی : كارشناس طراحي
توضیحات :