اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1360/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1360/12/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ????? ? ????? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????
سمت های شغلی : ??????? ?????
توضیحات :