اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??????? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/1/2
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ?? ?? ??
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :