اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1375/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1375/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ?????? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :