اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : اميرحسين اصالح
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --علمي كاربردي معماري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/08/18
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1395/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1395/7/1
استان محل اشتغال :
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل : اشتغال به تحصيل: كارشناسي ارشد (مهندسي معماري)
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :