اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/08/18
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1395/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1395/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ?? ?????? ???????? ????( ????????? ??????????)
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :