اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/07/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/4/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1382/2/2
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????? ?????? ??? ????? - ???? ??????? ?????
سمت های شغلی : ????????? - ?????? ?????????? - ???? ??? - ???? ???
توضیحات :