اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ???????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1395/10/09
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/8/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/8/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ???
عنوان شغل : ?????? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ???? ???????
سمت های شغلی : ????? ? ???? ???????
توضیحات :