اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???? ???? ????? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? ? ?????? ???????? ????? ????????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/11/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???? ????? ?????? ? ???? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??? ????? ??????
سمت های شغلی : ???????? ??????? ????? ? ???? ????
توضیحات :