اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????? ??? ?????
مقطع : ?????? ?????
رشته فارغ التحصیلی : ?????????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/08/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/10/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/10/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ??? ??????? ??? ????
سمت های شغلی : ????? ?????
توضیحات :