اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????????? ????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? ????? ???-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/06/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1395/1/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1396/1/19
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ????? ?????
سمت های شغلی : ?????? ??? ? ??? ???????? ?????? ? ???? ??? ????? ??
توضیحات :