اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/06/18
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1396/6/22
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1396/6/22
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ? ???? ???? ????? ????? ??? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ????? ???????
سمت های شغلی : ???? ???? ? ???? ? ...
توضیحات :